Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van  goederen door Joe Hart Bags, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Joe Hart Bags en consument.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Joe Hart Bags gedaan aanbod, aanvaardt consument steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor
zover Joe Hart Bags deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering terzake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt
bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen consument en Joe Hart Bags met betrekking tot
roerende goederen, waarbij de consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens Joe Hart Bags op welke wijze dan ook gedaan (mondeling,
schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad
strekt.
2.2 Joe Hart Bags is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de
wederpartij te herroepen. Joe Hart Bags heeft het recht aanbiedingen van de website te
verwijderen en van levering af te zien.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten,
afwijkt van het aanbod van Joe Hart Bags, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te
gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Joe Hart Bags te zijn aanvaard indien en
zodra Joe Hart Bags dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Joe Hart Bags gelden niet voor nabestellingen of nieuwe
bestellingen.
2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Joe Hart Bags aanvaard indien hij op de website van
Joe Hart Bags zijn
accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Joe Hart Bags een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs
3.1 Joe Hart Bags hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief
B.T.W. en inclusief bezorgkosten voor bestellingen boven € 50,- per bestelling.
3.2 Joe Hart Bags is gerechtigd om kostprijsverhogingen van meer dan 3 procent aan haar wederpartij door te berekenen.
Vindt de verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Betaling
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de
overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur
vermelde rekening.
4.2 Onverminderd overigens aan Joe Hart Bags toekomende rechten, is wederpartij, in geval de
wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Joe Hart Bags, van
rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Joe Hart Bags is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij.
De kosten worden berekend conform de “Staffel Kantonrechters” Rapport Voorwerk II. Het
minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

5. Levering, Risico
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na
volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
5.2 Joe Hart Bags bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat Joe Hart Bags goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder
(bijvoorbeeld TNT Post), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a.
beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van
consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.

6. Controle en klachten
6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen
Joe Hart Bags binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of
tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch
uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt,
onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
6.2 Klachten kunnen worden ingediend bij het bezoekadres van Joe Hart Bags, zijnde: adres
6.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt,
onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op
eerste verzoek van Joe Hart Bags voor nader onderzoek aan Joe Hart Bags of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Joe Hart Bags op kosten van de wederpartij.

7. Bedenktijd en ontbinding
7.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende zeven dagen na de ontvangst
van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke
verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten
spoedigste en voor eigen rekening aan Joe Hart Bags retour te zenden. Joe Hart Bags zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven.

8. Aansprakelijkheid Joe Hart Bags
8.1 Joe Hart Bags is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de
zijde van Joe Hart Bags sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is Joe Hart Bags niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.
8.2 Joe Hart Bags is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade,
stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 De aansprakelijkheid van Joe Hart Bags is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de
betreffende levering, met een maximum van € 5.000,–.
8.5 Wederpartij zal Joe Hart Bags vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang
daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op Joe Hart Bags af.

9. Partiële nietigheid, Afstand
9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter
vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd
in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan,
niet vernietigbaar/nietig is.
9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Joe Hart Bags, brengt dit niet mee dat Joe Hart Bags afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
10.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Joe Hart Bags en de
wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.